Podmienky nájmu motocykla

1. Predmet nájmu

Predmetom nájmu je motocykel továrenskej značky CF moto 800 MT Explore farba: čierna

PHM: benzín E5 100 oct. , palivová nádrž: plná.

2. Účel zmluvy

Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie motocykel, špecifikované v čl. 1 tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu špecifikovanú v čl. 3 tejto zmluvy.

3. Nájomné

Zmluvné strany sa dohodli na nájme vo výške ………… €, slovom  …………………………………… €.

Nájomné je splatné  pred prebratím vozidla nájomcom.

Zmluvné strany sa dohodli na finančnej zábezpeke, t.j. kaucii vo výške -400,- €, slovom štyristo Euro., ktorá bude uhradená pri preberaní motorového vozidla prenajímateľovi na bankový účet.

Zábezpeka slúži na zabezpečenie prípadných  pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, najme na úhradu škôd spôsobených na predmete nájmu, ktoré nie sú kryté poistením predmetu nájmu, alebo ktoré  príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške, alebo ktoré príslušná poisťovňa  v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť sumy vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne  sumy za nelikvidovanú časť škody, časť spôsobenú nájomcom na vybavení a príslušenstve predmetu nájmu, akýchkoľvek sankcii a pokút uplatnených voči prenajímateľovi za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov počas doby nájmu špecifikovanej v tejto zmluve.

V prípade vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho nájomcovi odovzdal a v prípade, že nenastane žiadna zo situácii špecifikovaných v tejto zmluve, bude kaucia nájomcovi vrátená pri prebratí predmetu nájmu v plnej výške v hotovosti.

V prípade, že vzniknutá škoda na predmete nájmu, alebo jeho príslušenstve presahuje výšku kaucie, je nájomca túto škodu uhradiť v plnej výške.

Pre prípad vzniku škody nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas na vykonanie zápočtu nároku nájomcu na vrátenie zábezpeky  s nárokom prenajímateľa na úhradu škody, po tom čo prenajímateľ písomne, alebo elektronicky ( emailom na emailovú adresu, špecifikovanú v záhlaví tejto zmluvy) upozorní nájomcu na existenciu skutočností zakladajúcich nárok prenajímateľa na čerpanie zo zábezpeky a uvedie výšku svojho nároku.

V prípade, že nájomca spôsobí škodovú udalosť počas doby nájmu a výšku vzniknutej škody nie je možné určiť pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi, má tento právo kauciu zadržať na dobu potrebnú na vyčíslenie škody, uhradiť z nej škodovú udalosť a výšku použitej kaucie zodpovedajúcej spôsobenej škode vyfakturovať nájomcovi.

4. Trvanie nájmu

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ……………………………………. .

5. Práva a povinnosti prenajímateľa

a/ prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu s potrebnými dokladmi: technický preukaz, osvedčenie o technickej a emisnej kontrole, bielu a zelenú kartu z poisťovní.

b/ prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na prevádzku, so sezónnymi pneumatikami, s povinnou výbavou,  s kľúčom od zapaľovania a od nádrže

6. Práva a povinnosti nájomcu

a/ nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v súlade s čl. 3 tejto zmluvy

b/ nájomca je oprávnený používať predmet nájmu sa osobné účely

c/ nájomca nesmie prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe. Pokiaľ tak spraví, zodpovedá za všetky škody na dopravnom prostriedku týkajúce sa jednak poškodenia karosérie,  vrátane znefunkčnenia elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou výbavy dopravného prostriedku

d/ nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie

e/ nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek chybu a škodu na vozidle okamžite ako k nej dôjde, zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel

f/ ak nájomca spôsobí škodu na predmete nájmu svojou vinou, je povinný dať vozidlo do pôvodného stavu v čo najkratšom čase a to na vlastné náklady, alebo doplatiť zvyšnú sumu opravy z havarijneho poistenia. Minimálna spoluúčasť  pri uplatňovaní škody z havarijneho poistenia vozidla je 200 €

g/ pri zmluve uzatvorenej na dobu určitú  končí nájom dopravného prostriedku uplynutím doby, na ktorú bol prenajatý. Nájomca je po uplynutí doby nájmu povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal pri uzatvorení zmluvy s ohľadom na obvyklé opotrebenie. Spolu s predmetom nájmu nájomca odovzdá všetky dokumenty a kľúče, ktoré mu boli podľa tejto zmluvy odovzdané. Odovzdanie predmetu nájmu sa uskutoční spravidla na mieste, kde bolo vozidlo dané k dispozícii nájomcovi, alebo podľa dohody.

7. Zánik nájmu

I. Právo používať predmet nájmu zaniká:

a/ uplynutím doby určitej, na ktorú bol predmet nájmu prenajatý

b/ zničením predmetu nájmu

8. Voľba práva

Táto zmluva sa riadi Slovenským právnym poriadkom. Všetky spory kontroverzie alebo námietky z nej vznikajúce, alebo otázky ohľadne jej existencie, platnosti, alebo ukončenia budú predložené a budú podliehať právomoci Slovenských súdov, ktoré budú mať podľa tejto zmluvy výhradnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu.

9. Záverečné ustanovenia

a/ túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán

b/ ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú účinné a platné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, alebo neúčinné ustanovenia novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu  neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

c/ zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jednu prevezme prenajímateľ a jeden nájomca

d/ zmluvné strany zhodne prehlasujú, že  ustanoveniam zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými   podpismi na tejto zmluve

e/ nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetky pokuty ním spôsobené aj po vrátení prenajatého vozidla.  Časovo neobmedzené.

10/ 11. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením osobných údajov na tejto zmluve udeľujem  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z..

S požičaným motocyklom nie je možné jazdiť  na okruhu,  alebo sa zúčastniť motoristických športových podujatí, naše poistné krytie toto nezahŕňa