Nemôžeš si kúpiť šťastie, ale môžeš si požičať náš karavan…. A to je prakticky to isté….. :)

Nevyskúšaš, nevieš 😉

My sme vyskúšali a už vieme, že toto auto poskytuje neskutočné pohodlie, nie len na cestovanie, ale aj na oddych.

Preto sme sa rozhodli auto zakúpiť a poskytovať na prenájom, aby ste aj Vy mali možnosť zažiť toto super dobrodružstvo.

Zatiaľ máme k dispozícii VW California Ocean, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2020, je to výkonná dáma v elegantnom dvojfarebnom prevedení.

Odvezie štyroch ľudí a štyria aj prespia, zadná sedačka je opatrená 2x isofixom.

Jej  zdvihový objem valcov je 1968 cm3 a výkon motora ja 146 kW, čo Vás po stlačení plynového pedálu aj ľahko zatlačí do sedačky.

Prevodovka je 7-stupňový automat  a pohon všetkých štyroch kolies Vám pomôže v ľahšom teréne.

Do tohto silného motora natankujete naftu (diesel).

Je to dáma, takže sa o jej hmotnosti baviť nebudeme, ale stačí Vám na ňu vodičák skupiny B.

Ako každá správna žienka, má naša California aj množstvo doplnkov:

vonkajšie sedenie a stolík , markíza, nezávislé  naftové kúrenie, klimatizácia, navigácia, multifunkčný volant, integrovaná kuchynka, dva plynové horáky, kompresorová chladnička (42 l), umývadlo s tečúcou vodou (30 l), kompletné kuchynské vybavenie, vrátane základných korenín

Domáce zvieratá nie sú povolené.

A ak by ste predsa len zatúžili po nejakom útulnom apartmáne, aj taký Vám vieme ponúknuť. Je to Apartman Viktória 5, ktorý sa nachádza v krásnom prostredí Hrabovskej doliny neďaleko Ružomberka. Viac informácií o ňom získate TU.

Pre ďalšie informácie nám smelo zavolajte, alebo použite formulár v sekcii kontakty.

Cenník

ceny sú uvádzané s DPH

Hlavná sezóna: jún – september
110 €/deň
minimálna doba prenájmu 3 dni
limit km / 300km / deň – km navyše budú po dohode spoplatnené
Pri nájme dlhšom ako 10 dní cena 100 €/ deň.

vratná kaucia 700 €

Vedľajšia sezóna: október – máj
80 €/deň
minimálna doba prenájmu 3 dni
limit km / 300km / deň – km navyše budú po dohode spoplatnené
Pri nájme dlhšom ako 10 dní cena 70 €/ deň

Vratná kaucia 700 €

Chemické WC na požiadanie – 5,- €/ deň

Uzamykateľný nosič na dva bicykle

Odnímateľné bajonetové ťažné zariadenie na požiadanie

Podmienky prenájmu
Pre zlepšenie našich služieb sme sa rozhodli zaviesť jednoduché pravidlá.

Prebratie auta od 15:00 hod (deň vopred, za tento deň neplatíte) Odovzdanie auta do 20:00 (v deň ukončenia nájmu)
(Mimo oficiálnych hodín nás treba v predstihu informovať.)
Našu Californiu Vám odovzdávame vždy čistú a dotankovanú. S prázdnou nádržou na odpadovú vodu.
Povlečené posteľné prádlo pre všetkých členov, plyn na varenie.

DOMÁCE ZVIERATA NIESÚ POVOLENÉ !!!
Poplatok za nevyčistený interiér a exteriér +50€
(Auto stačí prevysávať a, upratať interiér)

Podmienky nájmu

1. Predmet nájmu

Predmetom nájmu je motorové vozidlo továrenskej značky VW Califormia , farba strieborná metalíza svetlá.

PHM: nafta (diesel) a AdBlue , palivová nádrž: plná.

2. Účel zmluvy

Touto zmluvou sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie motorové vozidlo, špecifikované v čl. 1 tejto zmluvy a nájomca sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu špecifikovanú v čl. 3 tejto zmluvy.

3. Nájomné

Zmluvné strany sa dohodli na nájme vo výške ………… €, slovom  …………………………………… €.

Nájomné je splatné  pred prebratím vozidla nájomcom, na bankový účet vedený v ČSOB.

Číslo účtu: SK10 7500 0000 0040 3219 1508

Zmluvné strany sa dohodli na finančnej zábezpeke, t.j. kaucii vo výške -700,- €, slovom sedemsto Euro., ktorá bude uhradená pri preberaní motorového vozidla prenajímateľovi na bankový účet.

Zmluvné strany sa dohodli na finančnej zábezpeke, t.j. kaucii vo výške -700,- €, slovom sedemsto Euro., ktorá bude uhradená pri preberaní motorového vozidla prenajímateľovi na bankový účet.

Zábezpeka slúži na zabezpečenie prípadných  pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi, najme na úhradu škôd spôsobených na predmete nájmu, ktoré nie sú kryté poistením predmetu nájmu, alebo ktoré  príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške, alebo ktoré príslušná poisťovňa  v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť sumy vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne  sumy za nelikvidovanú časť škody, časť spôsobenú nájomcom na vybavení a príslušenstve predmetu nájmu, akýchkoľvek sankcii a pokút uplatnených voči prenajímateľovi za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov počas doby nájmu špecifikovanej v tejto zmluve.

V prípade vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho nájomcovi odovzdal a v prípade, že nenastane žiadna zo situácii špecifikovaných v tejto zmluve, bude kaucia nájomcovi vrátená pri prebratí predmetu nájmu v plnej výške na bankový účet.

V prípade, že vzniknutá škoda na predmete nájmu, alebo jeho príslušenstve presahuje výšku kaucie, je nájomca túto škodu uhradiť v plnej výške.

Pre prípad vzniku škody nájomca udeľuje prenajímateľovi súhlas na vykonanie zápočtu nároku nájomcu na vrátenie zábezpeky  s nárokom prenajímateľa na úhradu škody, po tom čo prenajímateľ písomne, alebo elektronicky ( emailom na emailovú adresu, špecifikovanú v záhlaví tejto zmluvy) upozorní nájomcu na existenciu skutočností zakladajúcich nárok prenajímateľa na čerpanie zo zábezpeky a uvedie výšku svojho nároku.

V prípade, že nájomca spôsobí škodovú udalosť počas doby nájmu a výšku vzniknutej škody nie je možné určiť pri odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi, má tento právo kauciu zadržať na dobu potrebnú na vyčíslenie škody, uhradiť z nej škodovú udalosť a výšku použitej kaucie zodpovedajúcej spôsobenej škode vyfakturovať nájomcovi.

4. Trvanie nájmu

Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ……………………………………. .

5. Práva a povinnosti prenajímateľa

a/ prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať nájomcovi predmet nájmu spolu s potrebnými dokladmi: technický preukaz, osvedčenie o technickej a emisnej kontrole, bielu a zelenú kartu z poisťovní.

b/ prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet nájmu v stave spôsobilom na prevádzku, so sezónnymi pneumatikami, s povinnou výbavou, rezervou, náradím na jej výmenu, autorádiom, s kľúčom od zapaľovania a od nádrže

6. Práva a povinnosti nájomcu

a/ nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné v súlade s čl. 3 tejto zmluvy

b/ nájomca je oprávnený používať predmet nájmu sa osobné účely

c/ nájomca nesmie prenechať užívanie predmetu nájmu inej osobe. Pokiaľ tak spraví, zodpovedá za všetky škody na dopravnom prostriedku týkajúce sa jednak poškodenia karosérie, poškodenia interieru vozidla, vrátane znefunkčnenia elektrických zariadení, ktoré sú súčasťou výbavy dopravného prostriedku

d/ nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie

e/ nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek chybu a škodu na vozidle okamžite ako k nej dôjde, zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel

f/ ak nájomca spôsobí škodu na predmete nájmu svojou vinou, je povinný dať vozidlo do pôvodného stavu v čo najkratšom čase a to na vlastné náklady, alebo doplatiť zvyšnú sumu opravy z havarijneho poistenia. Minimálna spoluúčasť  pri uplatňovaní škody z havarijneho poistenia vozidla je 200 €

g/ pri zmluve uzatvorenej na dobu určitú  končí nájom dopravného prostriedku uplynutím doby, na ktorú bol prenajatý. Nájomca je po uplynutí doby nájmu povinný odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal pri uzatvorení zmluvy s ohľadom na obvyklé opotrebenie. Spolu s predmetom nájmu nájomca odovzdá všetky dokumenty a kľúče, ktoré mu boli podľa tejto zmluvy odovzdané. Odovzdanie predmetu nájmu sa uskutoční spravidla na mieste, kde bolo vozidlo dané k dispozícii nájomcovi, alebo podľa dohody.

7. Zánik nájmu

I. Právo používať predmet nájmu zaniká:

a/ uplynutím doby určitej, na ktorú bol predmet nájmu prenajatý

b/ zničením predmetu nájmu

8. Voľba práva

Táto zmluva sa riadi Slovenským právnym poriadkom. Všetky spory kontroverzie alebo námietky z nej vznikajúce, alebo otázky ohľadne jej existencie, platnosti, alebo ukončenia budú predložené a budú podliehať právomoci Slovenských súdov, ktoré budú mať podľa tejto zmluvy výhradnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu.

9. Záverečné ustanovenia

a/ túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán

b/ ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je, alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú účinné a platné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, alebo neúčinné ustanovenia novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu  neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

c/ zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých jednu prevezme prenajímateľ a jeden nájomca

d/ zmluvné strany zhodne prehlasujú, že  ustanoveniam zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú  svojimi vlastnoručnými   podpismi na tejto zmluve

e/ nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetky pokuty ním spôsobené aj po vrátení prenajatého vozidla.  Časovo neobmedzené !!!

Rezervácia karavanu

Načítavam kalendár...
-
K dispozícii
22
-
Obsadené
22
-
Nepotvrdená rezervácia

Kontakty

Patriot Roads s. r. o.
Záhradná 673/33
Vysoká pri Morave
900 66

📞+421 918 707 083

📞+421 903 257 998

📧info@patriotroads.sk

Napíšte nám: